Saturday, August 29, 2015

mashrum

mashrum  ...gramin  area  me  har  sal 800 se  1000 rupiya  kilobiktahai...ise  gramin
acha paisa  kama lete hain, mashrum har tarah se paushtik hota hai,....lekin yah tab tak hi  milega jab tak jangal-jameen kishano 
ke  hath me rahegi